Niepubliczne
Centrum Edukacji

w Limanowej
Studia pomostowe z pielęgniarstwa
Rekrutacja od 01.03.2017r.

Pielęgniarstwo

 

Specjalności/ profile kształcenia:

pielęgniarstwo

 


O kierunku

 

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, kształci studentów na studiach pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym tzw. studia "pomostowe".

Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 6 semestrów, zaś studia niestacjonarne pierwszego stopnia tzw. „pomostowe” trwają dwa lub trzy semestry. Liczba godzin zajęć
i praktyk na studiach stacjonarnych nie powinna być niższa niż 4720. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 180.


Po ukończeniu studiów w systemie stacjonarnym lub w systemie niestacjonarnym absolwenci zdobędą dyplom z tytułem zawodowym licencjat pielęgniarstwa.

Kierunek pielęgniarstwo przygotowuje teoretycznie i praktycznie wysoko wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską w ochronie zdrowia. Studenci zdobywają wykształcenie konieczne do podjęcia pracy klinicznej, samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji pielęgniarskich
w różnych placówkach ochrony zdrowia.


Absolwent studiów pielęgniarskich na poziomie licencjata powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz samodzielnego wykonywania następujących zadań:

Świadczenie opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią przez:

-rozpoznawanie potrzeb jednostki, grupy lub zbiorowości oraz określenie zasobów niezbędnych i dostępnych do ich zaspokojenia,

-planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem metody procesu pielęgnowania i priorytetów opieki,

-wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych
i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-pomoc jednostce, rodzinie w osiąganiu zdrowia i niezależności w chorobie lub niepełnosprawności przez zapewnienie udziału we wszystkich formach opieki
i samoopieki,

-przestrzeganie zasad etyki zawodowej,

-współprace z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie,

-organizowanie i podtrzymywanie bezpiecznego środowiska całościowej opieki pracy,

-dokumentowanie wszystkich etapów procesu pielęgnowania i wykorzystywania tych informacji do oceny świadczonej opieki, promocji i edukacji zdrowotnej, działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej.

 

STUDIA I stopnia obejmują następując grupy efektów kształcenia:

 

- NAUKI PODSTAWOWE (Anatomia, Fizjologia, Patologia, Genetyka, Biochemia i biofizyka; Mikrobiologia i parazytologia; Farmakologia; Radiologia

- NAUKI SPOŁECZNE (Psychologia;  Socjologia; Pedagogika; Prawo; Zdrowie publiczne;        Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki; Język angielski

- PODSTAWY OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ  (Podstawy  pielęgniarstwa; Promocja zdrowia; Podstawowa opieka zdrowotna; Dietetyka; Badania fizykalne; Badania naukowe w pielęgniarstwie; Zakażenia szpitalne; Język migowy; Promocja zdrowia psychicznego

- OPIEKA SPECJALISTYCZNA (Interna i pielęgniarstwo internistyczne; Pediatria i   pielęgniarstwo pediatryczne; Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne; Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych; Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne; Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne; Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położnicze; Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, Opieka paliatywna; Podstawy ratownictwa medycznego

- EFEKTY  DODATKOWE  (Wychowanie fizyczne)

 

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe:

Odbywają się w zakładach opieki zdrowotnej, szpitalach, przychodniach, domach pomocy społecznej, hospicjach, domach dziecka i innych placówkach służby zdrowia, których celem jest kształcenie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do uzyskania kwalifikacji zawodowych.

 

Studia zawodowe na kierunku pielęgniarstwo  w systemie niestacjonarnym tzw. „pomostowe” organizowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004r.,  przeznaczone dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz  medycznych szkół zawodowych kształcących
w zawodzie pielęgniarki i położnej czas kształcenia na studiach zawodowych wynosi
w stosunku do pielęgniarek:

* dwa semestry lub 1.150 godzin - dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych,

* trzy semestry lub 2.410 godzin - dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych,

* dwa semestry lub 1.984 godziny - dla absolwentów dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych.

 

Po zaliczeniu przewidzianych planem i programem studiów zawodowych zajęć teoretycznych i praktycznych oraz praktyk zawodowych i złożeniu pracy dyplomowej, student przystępuje do egzaminu kończącego studia zawodowe otrzymując tytuł zawodowy- licencjat pielęgniarstwa.

 

Studia niestacjonarne tzw. „pomostowe” są studiami płatnymi. Grupa musi liczyć 15 osób.

Wysokość czesnego: 2.000 zł / semestr.

 

Absolwenci kierunku PIELĘGNIARSTWO po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki mogą podjąć pracę w:

-szpitalach

-zakładach podstawowej opieki zdrowotnej

-placówkach nauczania i wychowania

-ośrodkach służby medycyny

-zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych

-ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej

-jednostkach systemu ratownictwa medycznego

-sanatoriach

-szkołach wyższych,

-ośrodkach naukowo-badawczych.

Szczegółowe informacje na stronie www.wsbip.edu.pl

21 lutego 2017
RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA
    Copyright Niepubliczne Centrum Edukacji & NPDN, Limanowa 2013
    Wszelkie prawa zastrzeżone!
    Realizacja:

    Przydatne linki

    Więcej informacji na temat plików cookies (tzw. ciasteczka) znajduje się w Polityce prywatności. Przeglądanie naszych stron bez zmiany ustawień przechowywania plików cookies oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym urządzeniu. Aby potwierdzić i zamknąć komunikat kliknij krzyżyk w prawym górnym rogu ramki.