Niepubliczne
Centrum Edukacji

w Limanowej
ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA

Szanowni Państwo

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 11 i art.81 pkt.5 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. 2018. poz.1842 z późn. zm. ), w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie studiów ( Dz. U. 2018, poz.1861) i Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U 2019 poz.789 od roku akademickiego 2019/2020 w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz jej filiach obowiązywać będą Elektroniczne Legitymacje Studenckie ELS, zastępujące dotychczasowe legitymacje studenckie wydawane w wersji papierowej W związku z powyższym prośmy Państwa o zapoznanie się z poniższą informację dotyczącą procedury wydawania ELS. Student wypełnia i składa w dziekanacie Uczelni lub jej filii, wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (wniosek należy wydrukować dwustronnie na 1 kartce papieru)

We wniosku student w polu nr-edycji zaznacza stosowną literę :
A - pierwsza legitymacja ELS wydana na uczelni;
B - druga legitymacja wydana na uczelni;
C - trzecia i itd.;

Do wniosku student dołącza kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej, które powinno spełniać te same wymagania dotyczące wizerunku osoby co zdjęcie do obecnie obowiązującego dowodu osobistego oraz określone niżej wymienione wymagania techniczne:

 osoba przedstawiona jest w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów,
 jednolite jasne tło,
 dobra ostrość i naturalne kolory,
 wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
 widać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice,
 rozmiar zdjęcia 20 mm x 25 mm,
 rozdzielczość co najmniej 300 dpi
 plik ze zdjęciem zapisany w formacie jpg,
 nazwa pliku ze zdjęciem opisana przez studenta powinna zawierać wyłącznie numer PESEL użytkownika ELS oraz odpowiednia literę jak w pkt.1;

 

Wyjątki. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1172,); W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, wraz z zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,
( Podstawą do uznania zdjęcia z nakryciem głowy lub z ciemnymi szkłami może być także dołączona do wniosku kserokopia dowodu tożsamości, studenta w którym zastosowano takie zdjęcie;
Student wnosi na rachunek bankowy uczelni lub w kasie uczelni opłatę w wysokości 22 zł.
Potwierdzenie wpłaty załącza do wniosku.
W przypadku dostarczenia przez studenta zdjęcia niespełniającego parametrów określonych wyżej , które uniemożliwi wykonanie personalizacji blankietu legitymacji ( jego faktyczne zniszczenie) i wykonania legitymacji przez Administratora SELS, wówczas student ponownie musi dostarczyć do dziekanatu uczelni właściwe zdjęcie i wnieść opłatę w wysokości 33 zł., w celu rozpoczęcia przez Administratora SELS od nowa, tj. powtórnego procesu personalizacji blankietu ELS i wyrobienia legitymacji studentowi.

 

Opłaty należy uiszczać na

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Akademicka 12,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
PEKAO S.A nr: 08 12401385 1111 0000 1185 8553,
opłata tytułem : opłata za legitymację

 

Druk do pobrania po lewej stronie w zakładne legitymacja https://www.nce.malopolska.pl/wydzial-nauk-spolecznych-i-technicznych-w-limanowej/legitymacja.html

7 października 2019
RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA
    Copyright Niepubliczne Centrum Edukacji & NPDN, Limanowa 2013
    Wszelkie prawa zastrzeżone!
    Realizacja:

    Przydatne linki

    Więcej informacji na temat plików cookies (tzw. ciasteczka) znajduje się w Polityce prywatności. Przeglądanie naszych stron bez zmiany ustawień przechowywania plików cookies oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym urządzeniu. Aby potwierdzić i zamknąć komunikat kliknij krzyżyk w prawym górnym rogu ramki.