Niepubliczne
Centrum Edukacji

w Limanowej
Stypendium socjalne
Zapraszamy do składania wniosków

                              Informacja

       dla studentów ubiegających się o stypendia

     w roku akademickim 2019/2020 na semestr zimowy

 • stypendium socjalnego
 • stypendium specjalne – aktualne  orzeczenia o niepełnosprawności  bez względu na dochód

Druki na powyższe stypendia można pobierać ze strony internetowej naszej Uczelni

O wyżej wymienione stypendium może ubiegać się student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Przy czym dochód netto na osobę

w rodzinie nie może przekraczać  kwoty 900 zł .

 

Wnioski należy składać w sekretariacie

I piętro, ul. B. Czecha 5G
w terminie do dnia  26.10.2019r.

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód :

 

-Zaświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

 

-zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie netto za rok 2018 wszystkich pełnoletnich członków rodziny(małżonkowie, rodzice studiujące rodzeństwo do 26 roku życia, wnioskodawca).

 

-dokument określający datę utraty dochodu, oraz miesięczna wysokość utraconego dochodu.

 

-dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca uzyskanego przez członka rodziny.

 

-zaświadczenie z ZUS o odprowadzonych składkach zdrowotnych.

 

-zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego(dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą),

 

-zaświadczenie właściwego organu o wielkości gospodarstwa rolnego

wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za rok  2018/dochód z 1-go hektara przeliczeniowego  wynosi  226,25 zł miesięcznie/.

 

  - kopie odpisu wyroku sądu zasądzającego  alimenty,

-Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej całej rodziny jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty528zł miesięcznie.

 

-kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię zgonu rodzica studenta,

 

-zaświadczenie ze szkoły rodzeństwa lub dzieci studenta pobierający naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia, rodzeństwo lub dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym – ksero metryki urodzenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

 

Według definicji zawartej w ustawie student jest samodzielny finansowo jeżeli spełnia  warunki:

1) Jest uznawany za samodzielnego finansowo w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców (i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu) oraz spełni choćby jedną z przesłanek

2) student ukończył  26 rok życia.

3) student pozostaje w związku małżeńskim.

4) student ma na utrzymaniu dzieci .

5) student spełnia jednocześnie następujące warunki

     a. posiadał stałe źródło dochodu w ostatnim roku podatkowym

     b. posiada stałe źródło dochodu w roku bieżącym

     c. jego miesięczny dochód w okresach o których mowa w jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art.5ust.1i kwoty określonej

w art.6 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ,

Ponadto w każdym z tych przypadków istotnym jest aby student nie prowadził wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców

i potwierdził ten fakt w oświadczeniu.

 

Ciężar udowodnienia posiadanego źródła dochodu spoczywa na studencie.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na

zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

 

Druki do pobrania:

http://www.wsbip.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=197

 

 

 

 

 

 

1 października 2019
RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA
  Copyright Niepubliczne Centrum Edukacji & NPDN, Limanowa 2013
  Wszelkie prawa zastrzeżone!
  Realizacja:

  Przydatne linki

  Więcej informacji na temat plików cookies (tzw. ciasteczka) znajduje się w Polityce prywatności. Przeglądanie naszych stron bez zmiany ustawień przechowywania plików cookies oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym urządzeniu. Aby potwierdzić i zamknąć komunikat kliknij krzyżyk w prawym górnym rogu ramki.