Harmonogramy
Spektrum autyzmu, Zespół Aspergera – diagnoza, terapia i edukacja
Zapraszamy na studia podyplomowe

Spektrum autyzmu, Zespół Aspergera – diagnoza, terapia i edukacja

Czas trwania – 3 semestry (kwalifikacyjne)

Liczba godzin – 390

Studia podyplomowe adresowane są do:

czynnych nauczycieli - absolwentów studiów wyższych kierunków pedagogicznych (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich) oraz psychologów i logopedów.

Ogólne cele kształcenia:

Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu spektrum autyzmu, diagnozy, terapii i edukacji. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących rozpoznawania dzieci ze spektrum autyzmu, pracę z nimi oraz współpracę z ich środowiskiem wychowawczym i innymi specjalistami.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

Wiedza:

 • Ma podstawową wiedzę na temat miejsca pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz powiązań z innymi dyscyplinami.
 • Zna terminologię używaną w procesie wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu.
 • Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat wybranych teorii pedagogicznych i metod wspomagania rozwoju.
 • Ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym i kulturowym.
 • Ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju, kształcenia i wychowania dzieci ze spektrum autyzmu.
 • Ma uporządkowaną wiedzę o dzieciach ze spektrum autyzmu pod kątem ich uczestnictwa w działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej.

Umiejętności:

 • Potrafi sprawnie komunikować się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie wspomagania rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów.
 • Potrafi identyfikować problemy dzieci ze spektrum autyzmu.
 • Posiada umiejętności obserwowania, diagnozowania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania wzorów zachowań dzieci ze spektrum autyzmu.
 • Posiada umiejętności rozwiązywania problemów pedagogicznych w określonych obszarach wspomagania rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu.
 • Posiada umiejętności wybierania i zastosowania właściwych sposobów postępowania w procesie wspomagania rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu.
 • Posiada umiejętności twórczego animowania prac nad własnym rozwojem oraz rozwojem dzieci ze spektrum autyzmu oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy.

Kompetencje społeczne:

 • Ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku do dzieci ze spektrum autyzmu.
 • Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej.
 • Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje, prowadzone działania oraz ich skutki.

W ramach wykładów i ćwiczeń uczestnicy studiów poznają formy i metody terapii sprzyjające optymalizacji funkcjonowania psychospołecznego dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Poznają także zasady opracowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, inaczej IPET (Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – wymogi MEN).

Wykaz przedmiotów:

 • Pedagogika specjalna
 • Wybrane zagadnienia z psychiatrii
 • Elementy neurologii dziecięcej
 • Elementy psychologii klinicznej małego dziecka
 • Spektrum autyzmu - kryteria i narzędzia do rozpoznawania (ICD 10, DSM V)
 • Zaburzenia rozwoju – wczesne wykrywanie zaburzeń ze spektrum autyzmu (Q-Chat, M-Chat)
 • Planowanie pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu - kontekst indywidualny
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu
 • Nauczanie i wychowanie uczniów z autyzmem
 • Praca z młodzieżą i dorosłymi z autyzmem
 • Mowa i komunikacja osób ze spektrum autyzmu – metody pracy
 • Metodyka pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu – metody pracy
 • Metodyka pracy z osobami ze spektrum autyzmu – tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET, KIPU, indywidualne programy)
 • Metody komunikacji alternatywnej
 • Zachowania niepożądane u dzieci ze spektrum autyzmu – Stosowana Analiza Zachowania
 • Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna
 • Wspomaganie środowiska rodzinnego – budowanie relacji – elementy metody RDI
 • Seminarium dyplomowe – projekt
 • Kompetencje instytucjonalne w pracy nauczyciela, prawo oświatowe, prawo pomocy społecznej
 • Praktyka pedagogiczna (150 godzin)
19 czerwca 2019
RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA
  Copyright Niepubliczne Centrum Edukacji & NPDN, Limanowa 2013
  Wszelkie prawa zastrzeżone!
  Realizacja:

  Przydatne linki

  Więcej informacji na temat plików cookies (tzw. ciasteczka) znajduje się w Polityce prywatności. Przeglądanie naszych stron bez zmiany ustawień przechowywania plików cookies oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym urządzeniu. Aby potwierdzić i zamknąć komunikat kliknij krzyżyk w prawym górnym rogu ramki.